Κανονισμός δικαιωμάτων

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία)

Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
ΦΕΚ Β’7483/29-12-2023

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία)

Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 29/12/2023 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ :

 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 • ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

 • ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Λαμβάνει υπόψη το σύνολο των διατάξεων προηγούμενων νόμων, κανονισμών, εγκυκλίων κ.λ.π.

ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3
Δικαιώματα  Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς
 1. Κάθε πολίτης, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δικαιούται όπως επιβιβαστεί και κάνει χρήση, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση, των δημόσιων οδικών μέσων μεταφοράς (Λεωφορεία) … καταβάλλοντας το εκ της νομοθεσίας οριζόμενο, ανά κατηγορία μεταφορικού μέσου, κόμιστρο.
 2. Επιβάτης τακτικής και έκτακτης, αστικής και υπεραστικής γραμμής …. αγοράζει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο αντίστοιχης διαδρομής χωρίς πρόσθετο κόστος, λόγω τυχόν αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, και χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητάς του.
 3. Επιβάτης τακτικής και έκτακτης γραμμής με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς δικαιούται όπως υποβάλλει στον αρμόδιο μεταφορέα, εφόσον επιθυμεί, παράπονο, αίτημα ή διαμαρτυρία σχετικά με το παρεχόμενο από αυτόν μεταφορικό έργο, υπόδειξη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς.
 4. Πολίτης, επιβάτης ή μη …. δύναται, εφόσον επιθυμεί και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία της παραγράφου 4 (Ενότητες Α και Β) του άρθρου 6 της παρούσας υ.α., να υποβάλει προς εξέταση στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, αναφορά. καταγγελία για παράβαση των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου αλλά και για παράβαση των υποχρεώσεων των μεταφορέων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
 5. Επιβάτης υπεραστικής ή ενδοκοινοτικής τακτικής γραμμής σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης αυτής, έχει δικαίωμα επιλογής, κατά περίπτωση, συνέχισης του ταξιδιού, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο ή επιστροφή αντιτίμου εισιτηρίου.
 6. Άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα …. δικαιούται δωρεάν συνδρομής …. στους καθορισμένους τερματικούς σταθμούς, καθώς και δωρεάν συνδρομής επί των λεωφορείων, ….

Η παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα του άρθρου 7 και του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιά

α. … οφείλει να καταβάλλει ή φέρει το προβλεπόμενο εκ της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας κόμιστρο (εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών) της διαδρομής που επιθυμεί να διανύσει, να το επικυρώνει κατά την είσοδό του στο όχημα …. να το φυλάσσει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής έως και την έξοδό του από το όχημα …. και να το επιδεικνύει, συνοδευόμενο από τα αναγκαία κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε του ζητείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου.

β. … πρέπει να διαθέτει νόμιμο και έγκυρο τίτλο μεταφοράς, δηλαδή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση επικυρωμένο εισιτήριο, δελτίο ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήριο κ.λπ.

γ. … άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα .. οφείλει:

i) να κοινοποιεί στον μεταφορέα, τις ειδικές του ανάγκες όσον αφορά το κάθισμα, ii) να έχει γνωστοποιήσει ότι χρήζει συνδρομής στους μεταφορείς, ….

δ. Η αγορά των εισιτηρίων και η καταβολή του νόμιμου, κατά περίπτωση, κομίστρου μεταφοράς γίνεται από τα σημεία και με τους τρόπους που ορίζουν οι μεταφορείς ….

ε. … Στην περίπτωση δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων κ.λπ.), απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί το δικαίωμα αυτό (λ.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.).

2.

β. Πρόστιμο επιβάλλεται σε επιβάτη υπεραστικής τακτικής γραμμής από εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου, που δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. … στις περιπτώσεις όπου ο μετακινούμενος:

 • δε φέρει οποιοδήποτε έγκυρο τίτλο μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς.
 • φέρει εισιτήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει
 • φέρει παραποιημένο, αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισιτήριο
 • δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα τα κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.)

Η πληρωμή του επιβληθέντος προστίμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εκ του σχετικού, ανά συγκοινωνιακό φορέα, θεσμικού πλαισίου οριζόμενα.

3. Οι επιβάτες οφείλουν, .. όπως:

 • Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στο Προσωπικό Κίνησης αλλά και στους συνεπιβάτες τους αποφεύγοντας διαπληκτισμούς και εντάσεις. Δεν επιτρέπεται να καπνίζουν, να θορυβούν (π.χ. να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης), να φέρονται με τρόπο ανάρμοστο, προκλητικό ή απειλητικό και να ενοχλούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες.
 • Να μην παρεμποδίζουν το Προσωπικό Κίνησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του και να συμμορφώνονται προς τυχόν υποδείξεις αυτού ..
 • Συνδράμουν τους χρήζοντες βοηθείας, …
 • Δεν ρίπτουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων, δεν ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα οχήματα, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές των συγκοινωνιακών φορέων, δεν καταστρέφουν ούτε φθείρουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εξοπλισμό, μέρος ή εξάρτημα οχήματος/ συρμού, εγκατάσταση, τεχνικό έργο, μηχάνημα, εργαλείο, αντικείμενο ιδιοκτησίας τους ή εκμισθωμένου από αυτούς…..
 • Τηρούν τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. …
 • Τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων, ….

4.

α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

 • Παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών συνοδεύονται υποχρεωτικώς από άτομο το οποίο επιμελείται την ασφαλή μετακίνησή τους. …

β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΖΩΑ

Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/ συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον:

 • Είναι τοποθετημένα ….. σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών.
 • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας. διαβατήριο του ζώου.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
 • … πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).
 • Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής:
 • Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. ….
 • Ο χρήστης φέρει τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
 • Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ).

γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

2. Στις υπεραστικές και ενδοκοινοτικές τακτικές και έκτακτες γραμμές επιτρέπεται, η μεταφορά ποδηλάτων, στο χώρο των αποσκευών, σύμφωνα με το σημείο δ.2. του παρόντος Κανονισμού.

δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

……

2. Στις υπεραστικές και ενδοκοινοτικές τακτικές και έκτακτες γραμμές επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:

 • Οι αποσκευές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, βρεφικών / παιδικών καροτσιών, δεμάτων, τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου.
 • Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) θα πρέπει για την ασφάλεια των επιβαινόντων να μην κρατούνται ανά χείρας, αλλά να τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και, εν γένει, αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.
 • Η μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών επιτρέπεται στις υπεραστικές τακτικές γραμμές.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Μεταφορέων
4.Η εκτέλεση τακτικών υπεραστικών μεταφορών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα μεταφοράς πραγματοποιείται ως εξής:
α. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των οδικών εθνικών τακτικών υπεραστικών επιβατικών γραμμών έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2963/2001 (Α’ 268), αποκλειστικά στα οικεία Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και ΚΤΕΛ Α.Ε. Στον παρόντα κανονισμό εμπίπτουν και λοιποί φορείς που θα παρέχουν στο μέλλον υπηρεσίες υπεραστικών συγκοινωνιών.
β. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου των οδικών τακτικών ενδοκοινοτικών επιβατικών γραμμών πραγματοποιείται από Τουριστικά Γραφεία, από τον ΟΣΕ και από κοινοπραξίες αυτών, που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.
γ. Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου των οδικών έκτακτων επιβατικών γραμμών πραγματοποιείται από Τουριστικά Γραφεία και από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών σύμφωνα με τον ν. 711/1977 (Α’ 284), όπως ισχύει, που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.
I.Οι ως άνω μεταφορείς και τα όργανα αυτών, υποχρεούνται όπως:
•Εξυπηρετούν τις λεωφορειακές γραμμές, που υπάγονται σε καθένα από αυτά.
•Διατηρούν σε καλή κατάσταση σταθμούς, πρακτορεία άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων και στέγαστρα αναμονής επιβατών, και στην περίπτωση των υπεραστικών γραμμών τοποθετούν πινακίδες αφετηριών και στάσεων και λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο χρήσιμο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
•Μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξηςαναχώρησης λεωφορείων.
•Πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας απόφασης. Πληροφόρηση στους επιβάτες παρέχεται και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, εφόσον ζητηθεί και, ει δυνατόν, σε προσιτή μορφή (άρθρο 24 του 181/2011).
•Διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών (Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού) στους σταθμούς άφιξης/ αναχώρησης.
•Μεριμνούν για την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους. Ειδικά για τις υπεραστικές γραμμές την υποχρέωση αυτή έχουν και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων.
•Διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων. Γενικώς, τα αντικείμενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό ή παραδίδονται από άλλους επιβάτες φυλάσσονται και παραδίδονται στους δικαιούχους όταν ζητηθούν.
•Ειδικά για τις υπεραστικές γραμμές οι μεταφορείς διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία παραλαβής δεμάτων.
•Αναρτούν, προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισμός δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο),
…………
•Μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και το χρόνο διαδρομής και δρομολογούν έκτακτα δρομολόγια όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.
•Παρακολουθούν σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα σχετικά δελτία των μέσων ενημέρωσης και όταν παρίσταται ανάγκη, λόγω διακοπής συγκοινωνιών μέσω πορθμείων ή άλλων θέσεων, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα (αναβολή δρομολογίων, ενημέρωση του επιβατικού κοινού κατά το χρόνο αναχωρήσεως κ.λ.π.) προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού που είναι δυνατόν να προληφθεί.
•Μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
…………
•Διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση παιδιών μη επιτρέποντας τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς συνοδό.
•Στις περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης θέσης σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής, είτε επιστρέφουν το 70% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 8 ώρες προ της αναχώρησης, ή το 50% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε σε χρόνο μικρότερο των 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως, είτε τροποποιούν χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση τα εισιτήρια όσον αφορά τη ημερομηνία του ταξιδιού ή τα μεταβιβάζουν σε άλλα πρόσωπα (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου). Σε κάθε περίπτωση, για την επιστροφή ποσοστού της τιμής του εισιτηρίου ή τη μεταβολή στοιχείων του εισιτηρίου (όπως αλλαγή προορισμού/ δρομολογίου/ ημερομηνίας υλοποίησης δρομολογίου/ επιβάτη) συνεπεία ακύρωσης κράτησης θέσης κατά τα προαναφερόμενα, απαιτείται θεώρηση επί του εισιτηρίου αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΛ.
…………
•Διαθέτουν μηχανισμό ανταπόκρισης σε παράπονα, αιτήματα ή διαμαρτυρίες πολιτών/ επιβατών σχετικά με το παρεχόμενο μεταφορικό έργο, σε τυχόν υποδείξεις για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς και απαντούν εγκαίρως και εντός διμήνου.
•Διαθέτουν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για την παραβίαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό Δικαιωμάτων των Επιβατών. Τα αρμόδια όργανα εξετάζουν τις αναφορέςκαταγγελίες σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6της παρούσας υ.α. και τηρούν τις αναφερόμενες σε αυτό προθεσμίες αναφορικά με την ενημέρωση του καταγγέλλοντα. (άρθρα 26 και 27 του 181).
…………
II.To προσωπικό μεταφορικών επιχειρήσεων και οι ιδιοκτήτες λεωφορείων, στην περίπτωση των υπεραστικών τακτικών γραμμών, που υπάγονται λόγω της εργασίας τους σε μία από τις κατηγορίες του προσωπικού, οφείλουν:
•Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να φέρουν την ειδική στολή για όσους επιβάλλεται, κατά την ώρα της Υπηρεσίας διατηρημένη σε καλή κατάσταση.
•Να συμπεριφέρονται προς το επιβατικό κοινό με ευγένεια, σοβαρότητα και προθυμία και να φροντίζουν για την πλήρη και άμεση εξυπηρέτησή του
•Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή όταν πρόκειται για εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένα πρόσωπα, έγκυες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες).
•Να δίδουν με προθυμία κάθε χρήσιμη πληροφορία που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους, ιδίως για τα δρομολόγια, αφίξεις αναχωρήσεις λεωφορείων κ.λ.π.
•Να μην καπνίζουν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.
•Να επιμελούνται με υπευθυνότητα της παραλαβής και παράδοσης των αποσκευών των επιβατών και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων μόνο στις υπεραστικές οδικές μεταφορές.
•Οι ελεγκτές κομίστρου να επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
•Να μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να μην ανοίγουν τα παράθυρα του λεωφορείου όταν λειτουργεί ο κλιματισμός ή όταν αντιτίθενται άλλοι επιβάτες σε αυτό.
•Να μην επιτρέπουν στους επιβάτες να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φθορά στο λεωφορείο.
•Να μην επιτρέπουν στους επιβάτες να καπνίζουν μέσα στο λεωφορείο.
•Να συνιστούν στους επιβάτες να παραχωρούν τη θέση τους σε άτομα που χρήζουν βοηθείας (έγκυες, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες) κατά τη διάρκεια δρομολογίων με λεωφορεία στα οποία επιτρέπεται η μεταφορά όρθιων επιβατών.
 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο